CLUB SÍNIA protegeix les dades personals segons l’establert en la LOPD I en el Reglament que la desenvolupa.

CLUB SÍNIA garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per CLUB SÍNIA amb la finalitat, del manteniment de la relació establerta entre les parts, així com, la gestió, administració, prestació dels serveis de CLUB SÍNIA. Les respostes a les preguntes sobre dades personals que apareixen assenyalades en el Formulari de contacte són de caràcter obligatori.

En cap cas CLUB SÍNIA utilitzarà les dades personals dels usuaris per a finalitats diferents dels anteriorment esmentats, excepte previ advertiment recollit en el WEBSITE, atorgant un termini raonable per a l’oposició de l’usuari a això.

Els usuaris podran exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, ús i cessió de les seves dades mitjançant comunicació dirigida a CLUB SÍNIA a l’adreça de correu electrònic sinia.juntsfemfamilia@gmail.com, o bé per correu postal dirigit a:

CLUB SÍNIA
Carrer Sant Jaume nº30-32
08221 Terrassa

CLUB SÍNIA no cedirà les dades personals dels usuaris que es recullen a través del WEBSITE a tercers sense el consentiment exprés de l’usuari.

ENLLAÇOS
CLUB SÍNIA no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, informació o serveis que puguin oferir els enllaços que es presenten a la nostra Web, i que tenen caràcter merament informatiu.

LEGISLACIÓ APLICABLE
La present web es regeix per la legislació espanyola.
Condicions generals d’ús del la web www.clubsinia.org

DESTINATARI I CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DE LA WEB
La utilització del lloc web www.clubsinia.org suposa l’acceptació plena per l’usuari de totes les condicions generals d’ús vigents en cada moment en què l’usuari accedeixi al mateix, per tant si no està d’acord amb el contingut del mateix haurà d’abstenir-se de fer ús del lloc web. L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web o els seus serveis i continguts de forma contrària al que està disposat per la legislació vigent que sigui d’aplicació. www.clubsinia.org es reserva el dret a retirar l’accés al lloc web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el que està disposat en aquest avís legal. www.clubsinia.org es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les actuals condicions generals d’ús així com qualssevol altra condició general o particular, reglament d’ús o avisos que siguin d’aplicació. Tanmateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos.

L’usuari reconeix i accepta que l’accés i ús del lloc web i dels continguts inclosos en el mateix té lloc de manera lliure i conscient, sota la seva exclusiva responsabilitat.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i dels continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, les presents condicions generals d’ús, la moral I bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts I qualssevol altre element del lloc web pertanyen a www.clubsinia.org www.clubsinia.org és titular dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, les imatges, textures, gràfics I qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements.

El contingut de www.clubsinia.org no podrà ser reproduït ni en la totalitat ni parcialment, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, a menys que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada entitat.

Tanmateix queda prohibit suprimir, evadeixen manipular “els drets d’autor” i altres dades que identifiquen els drets de www.clubsinia.org, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT
www.clubsinia.org no garanteix la disponibilitat i continuïtat del lloc web ni es fa responsable de qualsevol danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, de qualsevol tipus, que es derivin de l’ús de la informació i del material contingut en el lloc web www.clubsinia.org

ADREÇA DE CONTACTE
Per a qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals o qualsevol altre aspecte, té a la seva disposició la següent adreça:
CLUB SÍNIA
Carrer Sant Jaume nº30-32
08221 Terrassa
Email: sinia.juntsfemfamilia@gmail.com